POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i dowolnym zakresie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.

3. Ewentualne spory w pierwszej kolejności strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z usługami świadczonymi przez serwis na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku braku rozstrzygnięcia polubownego strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla właściciela serwisu.

5. Jeśli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.


wsteczWAŻNE INFORMACJE

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Dane kontaktowe, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu elektronicznego i nigdy nie będą udostępniane poza naszą firmą.
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Poprawki mogą odnosić się wyłącznie do tych części tekstu, które zostały stworzone przez nasz serwis.
[...]